Nyugdíjasházi lakások bérbeadása

Aktualitás dátuma: 
2016. február 26., péntek

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és képviseletében eljáró Miskolc Holding Zrt. Ingatlangazdálkodási igazgatósága ÚJ, MEGVÁLTOZOTT, KEDVEZŐ FELTÉTELEKKEL bérbeadásra meghirdeti az Eperjesi u. 5. szám, illetőleg a Szentpéteri kapu 101/A. szám alatti NYUGDÍJASHÁZAK 1 szobás, összkomfortos, önkormányzati bérlakásait.

A Nyugdíjasok Háza a nyugdíjasok, illetőleg az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személyek, házastársak, bejegyzett élettársak, élettársak határozatlan idejű elhelyezésére szolgáló, költségelven bérbe adandó lakásokat magába foglaló épület. Várjuk mindazok jelentkezését, akik önmaguk ellátására képesek és szívesen élnének egy szép és biztonságos környezetben, jó lakóközösségben.

s.sz

lakás címe

szoba száma

alapterület

(m2)

komfort-fokozata

havi bérleti díja bruttó

(Ft)

Óvadéki díj (Ft)

1.

Eperjesi u. 5. IV/33.

1

22,00

összkomfortos

15840

95040

2.

Szentpéteri kapu 101/A. FSZ/15.

1

26,00

összkomfortos

10920

65520

  • A vastagon szedett lakások rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotúak, beköltözhetőek.

A nyugdíjasházi elhelyezés névjegyzékét, az elhelyezés sorrendjét a bérbeadó javaslata alapján a Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottság, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság együttes ülésén fogadja el.

A nyugdíjasok házában történő elhelyezésre az jogosult, aki:

- nyugdíjas, illetőleg az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte;

- önmaga ellátására képes;

- az egy főre eső nettó jövedelem meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének - 1 fő esetében – 250 %-át (71.250.-Ft), míg 2 fő esetében - 150 %-át  (42.750.-Ft/fő). 

- vállalja a rendelet szerinti bekerülési költség megfizetését, valamint 6 havi bérleti díjnak megfelelő óvadéki díj megfizetését.

- akinek a háztartásában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem éri el a meghatározott jövedelemhatárt, de egyenes ágbeli leszármazója közokiratban kezességet vállal a bérleti jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségek – így különösen a bérleti díj, a használati díj, a jelen rendeletben meghatározott külön szolgáltatások, a lakás fenntartásával kapcsolatos közüzemi díjak – teljesítésére és ezt a lakás átadásáig a bérbeadó rendelkezésére bocsájtja. A kezesség vállalásának feltétele, hogy a fizetendő bérleti díj mértéke ne haladja meg a kezesként fellépő személy nettó jövedelmének 30%-át. A jövedelem vizsgálatára a lakáspályázatoknál leírtak irányadóak.

Nem jogosult a nyugdíjasok házába történő elhelyezésre az,

- akinek a bérleti jogviszonyát a bérbeadó öt éven belül felmondással megszüntette;

- aki öt éven belül önkényes lakásfoglaló, vagy jogcím nélküli lakáshasználó volt a Családok Átmeneti Otthonában élők kivételével;

- aki egészségi állapota vagy egyéb ok miatt a közösségi együttélésre alkalmatlan. Mindezeket pszichiátriai szakorvosi véleménnyel, továbbá háziorvos által kiadott igazolással kell kizárni.

Házastársak, bejegyzett élettársak, élettársak igénylésüket csak együttesen nyújthatják be. A nyugdíjasházban történő elhelyezés feltételeit mindkét fél esetében vizsgálni kell. Az élettársi kapcsolatot igazoltnak kell tekinteni, ha

  1. az együttélésüket legalább két éves állandó lakcímbejelentéssel igazolják, vagy
  2. közös gyermekük van, vagy
  3. élettársi kapcsolatuknak az élettársi nyilvántartásba történő bejegyzését igazolják.

Azon személyek esetében, akik nem önkormányzati bérlakás bérlői a nyugdíjasházi elhelyezés további feltétele az igénylés benyújtásakor fennálló tulajdonjoguk, egyéb jogcímük megfelelő okirattal történő igazolása, a bekerülési költéség megállapítása érdekében.

Fizetendő költségek

  1. Igénylési díj

Az igényléssel egyidejűleg 10.000.-Ft igénylési díjat kell megfizetni.

Amennyiben az igénylő elhelyezését nem kéri, a befizetett igénylési díjat elveszti.

Ha az igénylő adataiban változás következett be, azt 30 napon belül köteles a bérbeadónak bejelenteni, ennek elmulasztásából eredő következmények az igénylőt terhelik.

Az igénylésüket együttesen benyújtó házastársak, bejegyzett élettársak, élettársak csak közösen kérhetik annak megszüntetését, kivéve abban az esetben, amikor bármelyik fél időközben elhalálozik.

  1. A bekerülési költség összege nyugdíjasok házában

A nyugdíjasházba történő beköltözés feltétele a bekerülési költség megfizetése az alábbiak szerint:

Nyugdíjasház neve

Önkormányzati bérlakással rendelkezők esetén fizetendő bekerülési költség

Magántulajdonú lakáscélú ingatlannal vagy egyéb ingatlan használatra jogosító jogcímmel rendelkezők esetében fizetendő bekerülési költség

Eperjesi u. 5. szám

300.000.-Ft

500.000.-Ft

Szentpéteri kapu 101/A.

200.000.-Ft

400.000.-Ft

Az önkormányzati bérlakás bérlője nyugdíjasházi elhelyezésének további feltétele, hogy a bérleti szerződését a bérbeadóval közös megegyezéssel megszüntesse.

A tovább hasznosítható bérlakások esetében a bérlők kötelesek a lakást üres, tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni.

Ha a bérlakás tovább nem hasznosítható, azt üres, tiszta állapotban kell a bérbeadó részére visszaadni.

Önkormányzati bérlők esetében a nyugdíjasházi elhelyezés következtében létrejött bérleti szerződés bérlő általi felmondása esetén a bérlő jogosult az elhelyezés során megfizetett bekerülési költség visszafizetésére, amennyiben – az általa korábban leadott lakáshoz hasonló – másik önkormányzati bérlakás juttatására nem tart igényt. Hat hónapon belüli felmondás esetén a fizetendő összeg a bekerülési költség 50%-a.

  1. Az óvadéki díj

A bérleti szerződés megkötésének feltételeként a kijelölt bérlő köteles 6 havi bérleti díjnak megfelelő óvadékot egy összegben megfizetni szerződési biztosítékként a bérbeadó részére. A befizetett igénylési díjat az óvadékba be kell számítani. Az óvadék a bérleti szerződés megszűnése esetén elsősorban az elmaradt bérleti díj, továbbá a bérlőt terhelő egyéb költségek, illetőleg a bérlemény helyreállítási költségeinek fedezetére használható fel a bérleti szerződésben foglaltak szerint. Az óvadék megfizetése a havi bérleti díjak teljesítésének kötelezettségét nem érinti.

  1. Közjegyzői okirat

Felhívjuk figyelmüket, hogy a bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a kijelölt bérlők közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kiürítésre vonatkozó jognyilatkozatot tegyenek arról, hogy a bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a lakás kiürítési kötelezettségének eleget tesznek, illetve nem teljesítés esetén tudomásul veszik, hogy ellenük közvetlen végrehajtási eljárás indul a lakás kiürítése iránt. Az okirat elkészítésének költsége a bérlőt terheli.

Felhívjuk a jogi személyek figyelmét, hogy a nyugdíjasházba történő elhelyezésre egyszeri bérlő-kiválasztási jogot szerezhetnek  

A bérlőkiválasztással kizárólag olyan személy választható a nyugdíjasházi elhelyezésre, aki az előírt feltételeknek megfelel.

A nem felújított állapotú lakások esetében a bérleti szerződés megkötését megelőzően - megállapodás szerint - az igénylő (bérlő) is kötelezettséget vállalhat azok rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba hozataláról. Az elvégzendő munkák körét és annak a bérlőt terhelő várható költségeit, a Miskolc Holding Zrt. Ingatlangazdálkodási igazgatóság képviselői a lakások megtekintésekor illetőleg a lakás birtokba adását megelőzően közlik.

A kérelmek beadásának határideje folyamatos.

A kiíró az egyes lakásokra az eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

További információk a Miskolc Holding Zrt. Ingatlangazdálkodási igazgatósága Miskolc, Széchenyi u. 60. szám alatti Lakáshasznosítási Irodájánál szerezhetők be. (tel.: 516-254, 516-253, 516-420, e-mail: lakashasznositas@miskolcholding.hu )

2018. március 1.


Miskolc Holding Zrt. Ingatlangazdálkodási igazgatóság